Allgemeine Geschäftsbedingungen

Všeobecné obchodné podmienky

1 VYMEDZENIE POJMOV A VZŤAHOV

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) vymedzujú pojmy a vzťahy v bežnej obchodnej spolupráci medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ tieto vzťahy nie sú stanovené osobitnou dohodou inak. VOP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti PRINTEL, s. r. o. (www.printel.sk) a sú k dispozícii aj v sídle spoločnosti.

 

1.2 Záručné a reklamačné podmienky spoločnosti PRINTEL (ďalej len ZaRP) sú neoddeliteľnou súčasťou VOP. ZaRP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti PRINTEL  a sú k dispozícii v sídle spoločnosti.

1.3 Kupujúci je akýkoľvek zákazník (ďalej len kupujúci), ktorý vystaví objednávku a nakupuje tovary a služby u predávajúceho na základe týchto VOP, pokiaľ sa osobitnou dohodou nestanovia iné podmienky v samostatnej zmluve.

1.4 Díler je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba kupujúca u predávajúceho tovar a služby za účelom ďalšieho predaja tretej osobe a na základe týchto VOP vystupuje ako zákazník (ďalej len kupujúci), pokiaľ sa osobitnou dílerskou zmluvou nedohodne inak. Dílerský vzťah špecifikovaný v osobitnej dílerskej zmluve môže mať odlišné podmienky, ako sú stanovené týmito VOP. Právo predávať predmet zmluvy tretej osobe musí byť zrejmý z aktuálneho výpisu z obchodného registra.

1.7 Platiteľ je kupujúci, ktorý uzatvára záväzkový vzťah s predávajúcim, ale objednáva predmet plnenia s tým, že ho bude užívať iný používateľ alebo zákazník. Tento je ako užívateľ predmetu plnenia platiteľom písomne splnomocnený k prevzatiu predmetu plnenia a ku všetkým ďalším rokovaniam v súvislosti s jeho používaním.

1.8 Oprávnenie konať v mene kupujúceho, teda ujednávať úkony, z ktorých vyplývajú akékoľvek záväzky voči predávajúcemu, môže iba osoba k tomu poverená, štatutárny orgán kupujúceho prípadne ďalšie oprávnené osoby. Ostatné osoby môžu za kupujúceho takto jednať iba na základe písomnej plnej moci, ktorú predložia predávajúcemu pri rokovaní.

1.9 Predávajúci je spoločnosť PRINTEL, s. r. o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresný súd Trenčín v oddiely: SRO, vložka č. 12135/R (ďalej len predávajúci) .

1.10 Sídlo predávajúceho:

A. Sládkoviča 28, 971 01 Prievidza

1.11 Identifikácia predávajúceho:

IČO: 36313726; IČ DPH: SK2020077928

1.12 Kontaktné údaje predávajúceho:

Tel: +421 (46) 543 90 32,

GSM: +421 (908) 523 969

Fax: +421 (46) 518 604 6

e-mail:

§  info[zavináč]printel.sk pre všeobecné informácie

§  obchod[zavináč]printel.sk pre obchodné informácie

Podrobnejšie pozri sekciu Kontakty.

 

1.13 Pracovná doba predávajúceho v sídle spoločnosti:

V pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.

1.14 Predajca je pracovník predávajúceho splnomocnený a poverený jeho zastupovaním pri obchodnom rokovaní.

1.15 Zmluvné strany sú kupujúci a predávajúci vstupujúci do vzájomného obchodného vzťahu otvoreného ústnou alebo písomnou požiadavkou kupujúceho a ústnou alebo písomnou ponukou predávajúceho.

1.16 Ponuka je písomný dokument, ktorý na základe predbežnej požiadavky budúceho kupujúceho alebo uskutočnenej analýzy vypracuje a predloží predávajúci. Ponuka obsahuje okrem základných identifikačných údajov budúcich zmluvných strán, ponúkané služby, popis a parametre spotrebného materiálu, prípadne ďalšie súčasti funkčného systému, ďalej základné ceny, prípadné zľavy, dodacie a platobné podmienky a iné ustanovenia súvisiace s realizáciou predmetu plnenia. Platnosť ponuky je 30 kalendárnych dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť náležitosti ponuky po uplynutí jej platnosti. Prílohy ponuky, ako sú prospekty so špecifikáciou výrobku, marketingové materiály a podobne, majú iba informatívny charakter, ak nie sú výslovne označené za záväzné.

1.17 Objednávka je písomný dokument potvrdzujúci jednostranný právny úkon kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyjadrujúci požiadavku na obdržanie presne špecifikovaného tovaru a služieb od predávajúceho. Náležitosti akceptovateľnej objednávky sú uvedené nižšie.

1.18 Kúpna zmluva je písomný dokument podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorý podrobne špecifikuje predmet zmluvy a všetky ďalšie okolnosti a podmienky, ktorými sa riadi dodávka tovaru a služieb od predávajúceho kupujúcemu. Kúpna zmluva musí okrem špecifikácie predmetu zmluvy a ostatných dodacích podmienok obsahovať všetky náležitosti objednávky a z hľadiska týchto VOP sa pokladá za objednávku (ďalej len objednávka).

1.19 Dodávky tovaru a služieb (ďalej len „predmet plnenia“) je súhrn všetkých predaných zariadení, komponentov, náhradných dielov, spotrebného materiálu, programového vybavenia vyvinutého predávajúcim i treťou stranou, licenčné práva k týmto programom, poskytnutých služieb smerujúcich k zabezpečeniu funkčnosti týchto zariadení, resp. systému. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať sortiment ponúkaných tovarov a služieb.

1.20 Splnenie povinnosti predávajúceho, teda dodávka predmetu plnenia (ďalej len „dodávka“) je moment odovzdania tovaru, resp. služby kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastkové plnenie je možné po dohode a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť.

1.21 Sprievodná dokumentácia sa pre účely týchto VOP charakterizuje ako súbor dokumentov s presnou špecifikáciou zmluvných strán, oprávnených osôb, dodávaného predmetu plnenia, dodacích a platobných podmienok a obsahujúcich ďalšie potrebné informácie pre naplnenie zmluvného vzťahu, ako sú napr. cena a sadzba DPH, počet kusov, rozsah služieb, licenčné podmienky, dodacie termíny, miesto plnenia a i. Ide predovšetkým o tieto dokumenty: dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii, akceptačný protokol, servisný protokol, faktúra, dobropis a iné, ktoré musia obsahovať náležitosti stanovené príslušnými zákonnými ustanoveniami a v zásade si vyžadujú formu podpísaného originálu.

1.22 Reklamácia je jednostranný právny úkon kupujúceho s cieľom uplatniť práva zo zodpovednosti za akosť, resp. chyby predmetu plnenia. Reklamácia sa riadi ustanoveniami záručných a reklamačných podmienok predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

1.23 Termín splatnosti je deň, ktorý stanovil predávajúci a ku ktorému musí byť celá kúpna cena vrátane DPH pripísaná na účet predávajúceho. Štandardný termín splatnosti pri úhrade bankovým prevodom je 7 dní, ktorý je možné len výnimočne predĺžiť na základe osobitnej dohody zmluvných strán. Podrobnejšie pozri v časti platobné podmienky nižšie.

2 PLATNOSŤ VOP

 2.1 Tieto VOP sú záväzné a platia v plnom rozsahu pre celý obchodný styk až do úplného vysporiadania všetkých práv a záväzkov zmluvných strán, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.

2.2 Odchýlky od týchto VOP sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami. Odlišné písomné ujednania účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2.3 Ústnou dohodou alebo podpisom právne záväzných dokumentov smerujúcich k založeniu zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami vo veci dodávky predmetu plnenia akceptujú účastníci, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Vznik dojednávaného záväzkového vzťahu je vždy podmienený prijatím písomnej objednávky kupujúceho.

2.4 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto VOP boli v rozpore s právnymi predpismi zakotvujúcimi ochranu práv spotrebiteľa, sa takéto ustanovenie VOP pre právny vzťah zmluvných strán nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.

2.5 Kupujúci prijíma platnosť VOP odberom tovaru alebo služieb od predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

2.6 Každý, kto je oprávnený konať v mene kupujúceho potvrdí svojim podpisom, či už pod textom podmienok alebo na akomkoľvek inom sprievodnom dokumente (takým dokumentom je objednávka, kúpna zmluva, dodací list, servisný protokol a i. podľa bodu 1.21 týchto VOP) alebo akoukoľvek inou formou, že je s týmito podmienkami oboznámený a zároveň vyhlasuje, že podmienky bez výhrad v platnom znení akceptuje. 

3 PONUKA A OBJEDNANIE PREDMETU PLNENIA

3.1 Jednotlivé obchodné prípady sa uzatvárajú na základe predchádzajúcej ponuky predávajúceho a následnej objednávky kupujúceho, ktoré musia mať písomnú formu zaslanú poštou, faxom alebo e-mailom.

3.2 Ústne objednávky sú akceptované len vo výnimočných, resp. vopred dohodnutých prípadoch.

3.3 Objednávka musí obsahovať tieto podstatné údaje:

§  obchodný názov firmy a sídlo kupujúceho,

§  meno a podpis osoby, oprávnenej v danej veci jednať v mene kupujúceho,

§  IČO a DIČ kupujúceho,

§  údaje o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri,

§  bankové spojenie kupujúceho,

§  presný názov objednávaného predmetu plnenia (napr. typové označenie tovaru, požadované služby, programové vybavenie a licenčné podmienky a pod.) a jeho množstvo, 

§  dodacia a fakturačná adresa (najmä ak sú odlišné od sídla kupujúceho),

§  dohodnutý, resp. požadovaný termín plnenia,

§  meno osoby poverenej prevzatím predmetu plnenia a jej kontaktné údaje,

§  meno pracovníka predávajúceho, ktorý vedie obchodný prípad,

§  ďalšie špecifické požiadavky na predmet plnenia, ako napríklad:

  • Grafiku je potrebné zasielať vo formáte: AI alebo CDR, 300dpi, CMYK, v krivkách. Farby je potrebné zadefinovať v škále PANTONE. V opačnom prípade nie je možné zabezpečiť dostatočnú kvalitu tlače. Rovnako zákazník berie na vedomie, že odchýlka farebnostného odtieňa sa u flexotlače bežne pohybuje v intervale +- 10%.
  • Zákazník písomne odsúhlasuje predložený elektronický nátlačok s ohľadom na grafické vyhotovenie, formát, veľkosť a farebnosť etikety, obsahovú správnosť + rozloženie a gramatickú správnosť textov, čiarových kódov a iných grafických objektov. Po odsúhlasení prechádza etiketa do štádia výroby a už nie je možné robiť zmeny bez ďalších finančných nákladov.

3.4 Predávajúci má právo odmietnuť, prípadne pozastaviť plnenie a požadovať doplnenie chýbajúcich podstatných náležitostí objednávky v primeranej lehote poskytnutej na to kupujúcemu. Márne uplynutie tejto doby má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako  by nebola nikdy doručená.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť právoplatnosť objednávky, napríklad telefonickým overením totožnosti a oprávnenosti podpísanej osoby, alebo overením podpisu na písomnej objednávke. Pri zistení akéhokoľvek nesúladu, hlavne v údajoch o osobách oprávnených objednávať tovar alebo služby v mene kupujúceho, je predávajúci oprávnený plnenie objednávky odmietnuť.

3.6 Po obdržaní objednávky od kupujúceho potvrdí predávajúci jej prijatie emailom a to nasledovne: potvrdenie o prijatí textu objednávky („ďakujeme za objednávku,..“) zasielame ihneď po obdržaní objednávky, najneskôr však do 6hodín a ďalej písomné potvrdenie akceptácie objednávky z našej strany, ktoré zasielame spravidla do 24hod od doručenia objednávky k nám. Ústne potvrdenie alebo iná forma písomného potvrdenia prijatia objednávky je možné len výnimočne, pokiaľ si to časové alebo iné dodacie podmienky nevyhnutne vyžadujú.

3.7 Predávajúci môže akceptovať aj objednávku, ktorá je doručená po uplynutí lehoty platnosti ponuky, ale vyhradzuje si právo upraviť ceny, dodacie podmienky, resp. ďalšie náležitosti objednávaného predmetu plnenia podľa aktuálnych podmienok. O týchto skutočnostiach je povinný bezodkladne informovať kupujúceho a vyžiadať si písomný súhlas so zmenami.

3.8 Pokiaľ sú všetky položky objednávky jasne formulované a špecifikované, predávajúci je povinný potvrdiť akceptovanie objednávky najneskôr do 3 pracovných dní od jej obdržania. Odoslaním potvrdenia objednávky kupujúcemu vzniká týmto okamžikom záväzkový vzťah medzi zmluvným stranami.

3.9 Predávajúci predpokladá obvyklé použitie predmetu plnenia v súlade so špecifikáciou stanovenou priamo výrobcom. Všetky špecifické požiadavky kupujúceho na predmet plnenia musia byť jasne uvedené v objednávke.

3.10 Ak niektorú z položiek uvedenú v objednávke nie je predávajúci schopný splniť za požadovaných podmienok, poskytne kupujúcemu novú ponuku so špecifikovaním alternatívneho riešenia a vyžiada si súhlasné stanovisko kupujúceho.

3.11 Pracovníci predávajúceho nie sú oprávnení zjednávať ústne ďalšie dohody alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto VOP, či písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok.

3.12 Stornovanie objednávky kupujúcim:

Po obdržaní potvrdenia objednávky od predávajúceho má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci preukázateľne neplní dohodnuté podmienky dodania predmetu plnenia.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru podľa špecifickej objednávky kupujúceho alebo ak v súvislosti so zaobstaraním tohto tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu stornovací poplatok až do výšky 50 % ceny predmetu plnenia alebo jeho stornovanej časti pri bežnom sortimente a 75 % ceny pri sortimente špeciálne objednávanom pre kupujúceho na pokrytie nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zmenou či stornovaním objednávky, ak nie je dohodnuté vopred inak.

3.13 Stornovanie objednávky predávajúcim:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

§  objednávku nebolo možné kupujúcemu záväzne potvrdiť pre jeho nedostupnosť,

§  objednaný predmet plnenia sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, resp. jeho technické alebo úžitkové parametre. V prípade takejto situácie predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto suma dobropisovaná na jeho účet,

§  kupujúci preukázateľne neplní dohodnuté podmienky dodania predmetu plnenia. 

4 CENA PREDMETU PLNENIA

4.1 Ceny jednotlivých tovarov, produktov a služieb predávajúceho sú uvedené v konkrétnych cenových ponukách vypracovaných na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

4.2 Pre cenovú kalkuláciu konkrétneho predmetu plnenia platia ceny uvedené v písomnej ponuke predávajúceho alebo ceny platné v momente prijatia objednávky.

4.3 Cenníky vydávané, resp. zverejňované predávajúcim ako aj ústne a telefonické informácie o cenách predmetu plnenia majú informatívny charakter, sú nezáväzné a kupujúcim nevymáhateľné. Záväznými sa stávajú až ich uvedením v konkrétnej cenovej ponuke predmetu plnenia.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť technické a úžitkové parametre predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia.

4.5 Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri externej tlači obchodných, technických a marketingových materiálov.

4.6 Ceny predmetu plnenia uvádzané v cenovej ponuke zahŕňajú aj samostatné položky súvisiace s poskytovanými službami. Požiadavku na poskytnutie súvisiacich služieb je kupujúci povinný uviesť tiež v objednávke.

4.7 Predávajúci môže publikovať niektoré ceny v ponukách aj v cudzej mene. Pri fakturácii obchodného prípadu sa tieto ceny prepočítavajú aktuálnym kurzom (VUB banka, devíza predaj) v deň vystavenia dodacieho listu alebo daňového dokladu, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak.

4.8 Na základe vzájomnej predchádzajúcej dohody môže predávajúci vystaviť faktúru aj v zahraničnej mene (napr. USD), ktorú kupujúci v tejto mene uhradí na účet predávajúceho.

4.9 Niektoré ceny dovážaných tovarov uvádzané v € sa viažu na aktuálny kurz € k zahraničnej mene (napr. USD), čo je v cenníku uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho tovaru v cenníku a tiež už aj objednaného tovaru oproti cene uvedenej v cenníku, v ponuke alebo v obdržanej objednávke kupujúceho, ak medzi dňom platnosti cenníka, predloženia ponuky alebo potvrdenia akceptácie objednávky predmetu plnenia a dňom úhrady jeho kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz viazanej zahraničnej meny voči € podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento (1%). Predávajúci má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

4.10 Cenou sa rozumie cena na sklade predávajúceho, pokiaľ nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

4.11 Cena uvedená v cenníku, resp. v ponuke obsahuje všetky náklady predávajúceho spojené s obstaraním predmetu plnenia na jeho sklad, s balením tovaru, jeho označovaním, priložením všetkých príslušných dokladov, manuálov a pod., uhradením predchádzajúcich colných, dovozných a prípadne iných poplatkov stanovených aktuálnou legislatívou, poplatok do recyklačného fondu, náklady spojené s ochranou tovaru a jeho poistením, prípadne iné súvisiace náklady zahrnuté v cene, pokiaľ nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

4.12 Kupujúci pristúpením k týmto VOP potvrdzuje, že pri nákupe podľa cenníka je s ním oboznámený a akceptuje uvedené ceny.

4.13 Cena je splatná v deň určený faktúrou, resp. podľa nižšie uvedených platobných podmienok.   

5 DODACIE A PREBERACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci dodá predmet plnenia kupujúcemu podľa aktuálnych skladových zásob konkrétneho tovaru, jeho dostupnosti u výrobcu a realizačno-prevádzkových možností objednaných služieb v čo najkratšom čase, obvykle do 5–7 pracovných dní, resp. podľa dohody.

5.2 Ak je objednaný tovar k dispozícii k odberu skôr, bude o tom kupujúci informovaný vopred dohodnutým spôsobom.

5.3 Pri dodávkach rozsiahlejšieho predmetu plnenia spojených napr. s dovozom špecifických tovarov nedržaných štandardne na sklade predávajúceho, vývojom zákazníckeho programového vybavenia, poskytovaním profesionálnych služieb a pod. sa dodávka rieši podľa vopred dohodnutých podmienok.

5.4 Predávajúci môže vo výnimočných a objektívne odôvodnených prípadoch termín plnenia predĺžiť, okamžite však na túto okolnosť upozorní kupujúceho.

5.5 Dodacia lehota sa stáva záväznou len v prípade jej uvedenia v zmluve alebo v potvrdení objednávky predávajúcim. V iných prípadoch je dodacia lehota len informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok.

5.6 Predávajúci má právo odmietnuť bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho plnenie, pokiaľ by sa tým zaviazal k plneniu nemožnému, nevýhodnému alebo zjavne v rozpore s obvyklými pravidlami. Ďalej je oprávnený takto konať vždy, pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, resp. dohodnutej dodávky. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený predĺžiť aj dohodnutý termín dodania o dobu, počas ktorej je kupujúci v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu.

5.7 Termín plnenia sa považuje za splnený dodaním predmetu plnenia kupujúcemu v sídle predávajúceho, alebo odovzdaním povereným pracovníkom predávajúceho v kupujúcim požadovanom a vopred dohodnutom mieste plnenia alebo odovzdaním predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi.

5.8 Miesto plnenia je sídlo predávajúceho, ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak kupujúci požaduje iné miesto plnenia, je týmto miestom sídlo kupujúceho, alebo iné miesto uvedené na objednávke a tiež na potvrdení prijatia objednávky predávajúcim.

5.9 Ak kupujúci neudá inú adresu ako miesto plnenia, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade uvedenia viacerých adries môže predávajúci splniť dodávku odovzdaním na ktorúkoľvek z týchto adries pokiaľ nie je objednávkou kupujúceho miesto plnenia presne špecifikované. To platí aj v prípade, že v objednávke síce špecifikácia je, ale dodanie predmetu plnenia na uvedenú adresu môže byť nemožným alebo značne obtiažnym.

5.10 Dopravné a iné súvisiace náklady spojené s dodaním predmetu plnenia na iné miesto ako sídlo predávajúceho znáša kupujúci, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak. V prípade, že kupujúci požaduje dopravu predmetu plnenia do miesta plnenia, uvedie túto požiadavku zreteľne v objednávke. Predávajúci akceptuje túto požiadavku v potvrdení objednávky a podľa charakteru predmetu plnenia zvolí zodpovedajúci a primeraný spôsob prepravy (napr. poštou, kuriérskou službou, vlastnou dopravou a i.)

5.11 Ak je predmet plnenia prepravovaný podľa prepravných pokynov kupujúceho, prechádza naňho riziko straty, poškodenia a zničenia okamihom odovzdania predmetu plnenia prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia.

5.12 Ak kupujúci neprevezme predmet plnenia z vlastnej viny aj napriek vopred dohodnutému spôsobu a termínu dopravy (napr. splnomocnený pracovník kupujúceho nie je v momente doručenia prítomný a pod.), náklady spojené s opakovaným dodaním znáša kupujúci v plnej výške.

5.13 Kupujúci je povinný prevziať a ihneď skontrolovať kompletnosť, množstvo a druh objednaného a doručeného predmetu plnenia a súlad so sprievodnou dokumentáciou (napr. s dodacím listom, preberacím, či servisným protokolom a pod.), pokiaľ to charakter predmetu plnenia umožňuje, alebo pokiaľ osobitnou zmluvou nie je dohodnuté inak.

5.14 Ak sa pri preberaní predmetu plnenia zistí nesúlad so sprievodnou dokumentáciou, prejaví sa viditeľné poškodenie obalov alebo dodaných tovarov, alebo sa zistí rozdiel v množstve a dodanom druhu predmetu plnenia, kupujúci je povinný ihneď o týchto skutočnostiach písomne informovať predávajúceho alebo doručiteľa dodávky. V prípade, že kupujúci neuplatní písomnú reklamáciu u kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia, predávajúci má pravo reklamáciu tohto typu neakceptovať.

5.15 Ak kupujúci zistí fyzické poškodenie zásielky realizovanej prostredníctvom prepravcu, musí s ním na mieste spísať zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený tovar.

5.16 Za nesúlad so sprievodnou dokumentáciu sa pokladajú aj prípadné rozdiely alebo nepresnosti v zozname sériových a typových čísel a sériových a typových čísel uvedených na konkrétnych dodaných a prevzatých tovaroch. Kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu plnenia a jeho uvedení do prevádzky skontrolovať zhodu týchto čísel na tovaroch a v príslušnej dokumentácii. V prípade zistenia takéhoto evidenčného rozdielu je kupujúci povinný najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia informovať písomne o zistených skutočnostiach predávajúceho. Predávajúci zabezpečí najneskôr do 10 pracovných dní od upozornenia kupujúcim zosúladenie evidenčných údajov so skutkovým stavom dodaného predmetu plnenia, a to vystavením nového dodacieho listu alebo iným adekvátnym spôsobom. Ak kupujúci neupozorní na zistený rozdiel včas, rozdielnosť sériového čísla tovaru a sériového čísla uvedeného v dodacom liste nie je dôvodom pre uplatnenie reklamácie.

5.17 Za potvrdenie prevzatia predmetu plnenia sa obvykle pokladá podpis zodpovednej osoby kupujúceho na sprievodnej dokumentácii, ktorou je zvyčajne dodací list, faktúra, preberací, akceptačný či servisný protokol a pod. Takéto potvrdenie musí obsahovať riadne označenie kupujúceho v súlade s výpisom z obchodného registra alebo zo živnostenským listom a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje.

5.18 Kupujúci berie na vedomie, že zvolený prepravca nie je povinný overovať súlad údajov uvedených v potvrdení s údajmi podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za dodržanie uvedeného postupu a správnosť vyznačených údajov. Kupujúci rovnako plne zodpovedá za to, že tovar bol prevzatý osobou oprávnenou k prevzatiu. V prípade, že neskôr dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo nepresného označenia kupujúceho na dokladoch, považuje sa dodávka za riadne dodanú a kupujúcim prevzatú.

5.19 Na základe predchádzajúcej dohody môže byť predmet plnenia doručený nasledujúcimi spôsobmi:

§  Slovenskou poštou alebo inou prepravnou službou na dobierku,

§  Slovenskou poštou alebo inou prepravnou službou s úhradou dopravných nákladov uvedenou na faktúre predávajúceho,

§  dopravou predávajúceho s úhradou dopravných nákladov uvedenou na faktúre predávajúceho,

§  iným spôsobom vopred dohodnutým zmluvnými stranami.

Pri zasielaní tovaru účtuje predávajúci kupujúcemu poplatok za poštovné a balné, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.20 Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia vo vhodnom obale pre dohodnutý spôsob prepravy tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Použitý obal a fixačné materiály sa vracajú, iba ak je to písomne dohodnuté.

5.21 Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa zmluvou s kupujúcim nedohodne inak. V prípade požiadavky kupujúceho predávajúci zabezpečí potrebné poistenie zásielky na náklady odberateľa. Ak si však charakter tovaru vyžaduje poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehké a pod.), bude tovar poistený na náklady kupujúceho automaticky.

5.22 Kupujúci je povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách pri osobách oprávnených k prevzatiu tovaru a podpisu sprievodných dokladov, rovnako ako o zmenách adries určených k uskutočneniu dodávky. Porušenie tejto povinnosti nemôže byť dôvodom pre spochybnenie prevzatia dodávky kupujúcim a zbavuje predávajúceho akejkoľvek zodpovednosti za odklad alebo za škodu.

5.23 V prípade, že kupujúci sa pri dohodnutom osobnom odbere v sídle predávajúceho dostane do omeškania s prevzatím zaplateného predmetu plnenia, resp. predmetu plnenia pripraveného na vydanie na základe predchádzajúcej dohody o platbe faktúrou s uvedenou dobou splatnosti, teda neprevezme predmet plnenia v dohodnutom termíne, je predávajúci oprávnený uskladniť predmet dodávky na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho.

5.24 Počas trvania omeškania s odberom predmetu plnenia po uplynutí 5 kalendárnych dní od dohodnutého termínu prevzatia zaplatí kupujúci predávajúcemu ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov paušálne skladné vo výške 2,- € každý začatý deň skladovania, pokiaľ nie je stanovené inak.

5.25 Maximálna doba, po ktorú môže predávajúci uskladniť kupujúcemu predmet plnenia, závisí od interných podmienok predávajúceho. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený odoslať predmet plnenia kupujúcemu na jeho udanú dodaciu adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

5.26 Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru nemá vplyv na dobu splatnosti vystavenej faktúry. Kupujúci nemá právo požadovať predĺženie doby splatnosti uvedenej na faktúre obsahujúcej predmet plnenia, s ktorým je kupujúci v omeškaní s jeho prevzatím.

5.27 Zákazník berie na vedomie že vzhľadom ku použitej technológii výroby sa môže dodané množstvo líšiť v intervale o +- 5% voči objednávke, spravidla bude dodané buď objednané množstvo presne, alebo zvýšené do objemu +5% voči objednávke. Účtované je presne dodané množstvo.

6 INŠTALÁCIA A OVERENIE FUNKČNOSTI PREDMETU PLNENIA

6.1 Ak si charakter predmetu vyžaduje inštaláciu u kupujúceho a ak kupujúci objednáva túto inštaláciu ako službu, je táto realizovaná predávajúcim ako platená služba, a to zvyčajne v termíne dodania alebo v inom termíne dohodnutom so zodpovednou osobou kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť predávajúcemu potrebné podmienky na inštaláciu v dohodnutom termíne a prípadne zabezpečiť vyhovujúce uloženie komponentov inštalácie zodpovedajúcim spôsobom podľa ich charakteru a hodnoty až do realizácie inštalácie.

6.2 Ak je predmetom plnenia (inštalácie) dodávka zariadení, ktorých funkčnosť si vyžaduje predchádzajúcu konfiguráciu a nahratie príslušných softvérových prostriedkov na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, táto požiadavka musí byť súčasťou objednávky, resp. kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo a musí byť podrobne vyšpecifikovaná v príslušnej projektovej dokumentácii. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tieto zariadenia nakonfigurované a s nahratým softvérom na základe akceptačného protokolu. Dňom odovzdania začína plynúť testovacia prevádzka po dobu 30 kalendárnych dni. Počas tejto doby je kupujúci povinný otestovať všetky funkčné aspekty predmetu plnenia a jeho jednotlivých častí a o prípadných nezhodách s vopred dohodnutými podmienkami funkčnosti predávajúceho bezodkladne písomne informovať. Predávajúci si vyhradzuje počas tejto doby výhradné pravo prístupu k nastaveniam týchto zariadení, ich meniteľných častí alebo konfigurovateľných parametrov. V prípade, že počas tejto doby kupujúci nevznesie voči funkčnosti systému alebo niektorej jeho časti námietku, bude sa považovať testovacia prevádzka za ukončenú a celý predmet plnenia sa bude pokladať za plne funkčný a kupujúcim odsúhlasený. Pre nastavenia, konfiguráciu a nahratie softvérových prostriedkov sa vzťahujú príslušné ustanovenia záručných a reklamačných podmienok predávajúceho.

6.3 Kupujúci objednávajúci inštaláciu predmetu plnenia je povinný zabezpečiť prístup poverených pracovníkov predávajúceho do svojich objektov, kde sa má inštalácia uskutočniť, a vytvoriť tam potrebné podmienky na inštaláciu vrátane prítomnosti zodpovedných pracovníkov kupujúceho. Rozsah podmienok treba upresniť vopred podľa bežných zvyklostí a požiadaviek predávajúceho pre bezproblémový priebeh inštalácie. Kupujúci musí zabezpečiť aj súčinnosť tretej strany, pokiaľ si to charakter inštalácie vyžaduje.

6.4 Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu pri príprave a samotnej inštalácii požadovanú súčinnosť, resp. nevytvorí podmienky pre úspešnú inštaláciu predmetu plnenia, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neumožneným plnením. Ak ostane i nový pokus predávajúceho inštalovať predmet plnenia z dôvodov ležiacich na strane kupujúceho bezvýsledný, je predávajúci oprávnený inštaláciu predmetu plnenia odmietnuť, resp. pozastaviť ju až do vyriešenia vzniknutej situácie. Záväzok predávajúceho inštalovať predmet plnenia sa považuje za splnený dňom, kedy opakovaný pokus o inštaláciu predmetu plnenia u kupujúceho ostal bezvýsledný.

6.5 Za dôvod pozastavenia inštalácie, prípadne za dôvod k vyúčtovaniu nákladov spojených s neumožnenou inštaláciu sa pokladajú aj organizačné a technické problémy tretej strany, ktorej súčinnosť je kupujúci povinný zabezpečiť.

6.6 Predávajúci realizuje inštaláciu u kupujúceho štandardne počas bežného pracovného času, t. j. v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod. Ak si prevádzkové dôvody kupujúceho vyžadujú inštaláciu v inom čase, musí byť táto požiadavka dohodnutá, objednaná a potvrdená vopred a bude účtovaná v dohodnutej cene, resp. podľa platného cenníka služieb predávajúceho.

6.7 Inštalácia predmetu plnenia sa považuje za ukončenú predvedením, že príslušný produkt pracuje správne, odovzdaním dokumentácie, zaškolením obsluhy kupujúceho alebo iným demonštrovaním štandardného prevádzkového stavu, pokiaľ nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak. O inštalácii predmetu plnenia u kupujúceho spíšu poverení účastníci zmluvných strán preberací, resp. akceptačný protokol, alebo iný dokument potvrdzujúci funkčnosť systému.

6.8 Predávajúci zodpovedá za vhodnosť predmetu plnenia k určitému účelu použitia a za možnosť použitia v existujúcom systéme kupujúceho len ak je toto písomne uvedené v predchádzajúcej ponuke, potvrdení objednávky alebo v inej písomnej dohode.

6.9 Ak kupujúci požaduje inštaláciu predmetu plnenia v rozpore s obvyklým používaním alebo predchádzajúcou dohodou, aj napriek tomu, že na túto skutočnosť bol predávajúcim upozornený, je tento oprávnený pozastaviť realizáciu inštalácie a novým návrhom doplniť predmet plnenia o súvisiace komponenty, systémové opatrenia a služby smerujúce k naplneniu požiadaviek kupujúceho, alebo inštaláciu predmetu plnenia za zmenených podmienok, resp. požiadaviek kupujúceho pre jej nerealizovateľnosť úplne odmietnuť. Preukázateľné náklady vynaložené predávajúcim v súvislosti s riešením tejto situácie znáša kupujúci.

6.10 Dôvodom odstúpenia od záväzkového vzťahu zo strany kupujúceho nemôže byť skutočnosť, že sa inštalácia predmetu plnenia nedá realizovať spôsobom, ktorý nebol vopred dohodnutý a uvedený na potvrdení objednávky alebo v inom zmluvnom dokumente. 

7 PLATOBNÉ PODMIENKYA PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

 7.1 Za zvyčajné platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predmetu plnenia zo strany predávajúce sa pokladajú:

§  preddavková platba prevodom na bankový účet predávajúceho, teda úhrada preddavkovej faktúry vystavenej predávajúcim vopred,

§  platba na dobierku prostredníctvom dohodnutej zasielateľskej spoločnosti, pričom zaslanie predmetu plnenia na dobierku musí byť vopred dohodnuté a predávajúci má právo k cene plnenia účtovať aj sumu za dobierku a balenie (podľa sadzobníka spoločnosti zvolenej na sprostredkovanie dobierky),

§  platba faktúry prevodom na bankový účet predávajúceho po prevzatí predmetu plnenia v dobe jej splatnosti pri vopred dohodnutých podmienkach špecifikovaných v osobitnej dohode.

7. 2 Pri úhrade preddavkovej faktúry platí, že odber predmetu plnenia kupujúcim je možný až potom, keď bola čiastka vo výške kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho. Po uskutočnenom zdaniteľnom plnení kupujúci obdrží riadny daňový doklad. Vo vopred dohodnutých prípadoch môže predávajúci akceptovať i potvrdenie o prevode platby, napr. originál výpisu z bankového účtu kupujúceho s uvedenou platbou.

7.3 Štandardná doba splatnosti faktúry je stanovená na kalendárnych 7 dní. Zmluvné strany majú v odôvodnených prípadoch možnosť dohodnúť v osobitnej zmluve inú dobu splatnosti.

7.4 Platbou sa rozumie úhrada celej fakturovanej čiastky vrátane DPH jednou sumou na účet predávajúceho. V špeciálnych prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o čiastkových úhradách niektorého z vyššie uvedených spôsobov platby podľa podmienok dohodnutých vopred v osobitnej zmluve.

7.5 Ak kupujúci požaduje zmenu, alebo úpravu obvyklých platobných podmienok, treba túto požiadavku vopred predložiť predávajúcemu, ktorý má právo ju odmietnuť, ak by mu takýmto konaním vzniklo riziko finančnej straty. Každá schválená a dohodnutá zmena musí byť písomne uvedená v objednávke kupujúceho a v jej potvrdení predávajúcim, resp. v inom zmluvnom dokumente riešiacom konkrétny obchodný prípad. Úprava platobných podmienok nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny predmetu plnenia a dohaduje sa vždy individuálne s kupujúcim na základe vôle predávajúceho.

7.6 Pokiaľ nie je kupujúci schopný v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej predávajúcim z akéhokoľvek dôvodu včas uhradiť celú uvedenú čiastku, je povinný okamžite oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť závažnosť tejto skutočnosti pre vlastné finančné hospodárenie a v prípade akceptovania dôvodov kupujúceho môže dohodnúť zmenu platobných podmienok.

7.7 Ak kupujúci neuhradí celú fakturovanú čiastku uvedenú na faktúre predávajúceho v lehote splatnosti a ani nedôjde k dohode zmluvných strán o zmene platobných podmienok, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti záväzku až do jeho úplného uhradenia, najviac však po dobu prvých 30 kalendárnych dní. Pokiaľ trvá meškanie kupujúceho dlhšie než 30 dní, je predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej kúpnej ceny a je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.8 Odstúpenie od zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu, alebo prevzatím faxovej správy alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný na vlastný náklad a nebezpečenstvo vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získal.

7.9 Povinnosť kupujúceho uhradiť v plnej výške a včas svoj záväzok voči predávajúcemu je splnená dátumom pripísania platenej dojednanej čiastky na účet predávajúceho uvedený na faktúre.

7.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia potvrdeného podpisom sprievodnej dokumentácie oprávnenou osobou. Až do úplného zaplatenia ceny je predmet plnenia vlastníctvom predávajúceho, a to aj v prípade začlenenia do akéhokoľvek systému, ktorý je majetkom kupujúceho, alebo ktorý kupujúci využíva. Úplná alebo i čiastková strata predmetu plnenia, jeho poskytnutie do zástavy alebo zriadenie zaisťovacieho prevodu práva či iného záväzkového vzťahu k predmetu plnenia v prospech tretej strany je bez súhlasu predávajúceho vylúčené.

7.11 V prípade, že predávajúci je oprávnený kvôli nezaplateniu ceny plnenia prevziať predmet plnenia späť, priznáva mu kupujúci neodvolateľné právo vstupu v obvyklom čase do priestorov, v ktorých je predmet plnenia umiestnený, za účelom odobratia predmetu plnenia.

7.12 Pokiaľ kupujúci nesplnil svoj záväzok uhradiť cenu za predmet plnenia včas a v plnej výške, alebo iným spôsobom porušil dohodnuté, resp. obvyklé podmienky zmluvného vzťahu je predávajúci oprávnený prerušiť poskytovanie plnenia, resp. služieb súvisiacich s predmetom plnenia až do doby uhradenia záväzku v plnej výške vrátane dojednaných úrokov (penále), resp. zmluvných pokút za oneskorenú úhradu.

7.13 Predávajúci je oprávnený realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto VOP.

8 PRÁVA ZO ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY

8.1 Ak sa vyskytne pri zakúpení predmetu plnenia chyba, je kupujúci oprávnený ju v záručnej dobe reklamovať.

8.2Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní práv kupujúceho zo zodpovednosti za chyby sú upravené v záručných a reklamačných podmienkach predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

9 VRÁTENIE A VÝMENA PREDMETU PLNENIA

9.1  Kupujúci má právo do 14 dní od riadneho prevzatia vrátiť alebo požiadať o výmenu predmetu plnenia u tovaru ktorý nebol vyrábaný na zákazku (ako bežný hardvér alebo TTR pásky nie však etikety alebo software), ktorý v dobrej vôli omylom objednal, avšak len za podmienky, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje predmet plnenia prevziať späť alebo ho vymeniť za iný požadovaný sortiment, resp.  druh.

9.2 Predmet plnenia možno vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie objednaného a správne dodaného tovaru účtuje predávajúci stornovací poplatok 3 % z ceny, min. však 4,- €. Stornovací poplatok pri výmene predmetu plnenia sa vypočíta len ako rozdiel ceny, o ktorý pôvodne dodaný predmet plnenia prevyšuje cenu vymeneného sortimentu, resp. druhu.

9.3 Vrátenie alebo výmena predmetu plnenia prebehne na základe nových potvrdených sprievodných dokumentov, ku ktorým predávajúci vystaví príslušným spôsobom upravenú faktúru alebo dobropis.

9.4 Pokiaľ vrátený alebo vymenený predmet plnenia obsahuje aj omylom objednané ale riadne  dodané programové vybavenie už nainštalované na hardvérových zariadeniach nedodaných predávajúcim, kupujúci zodpovedá za to, že tieto programy budú v okamžiku požiadavky na vrátenie alebo výmenu riadne odinštalované a trvalo vymazané z príslušných zariadení vrátane všetkých prípadných verzií a licencií. Predávajúci si v záujme zabezpečenia autorských a licenčných práv vyhradzuje právo kontroly tohto postupu, čo mu kupujúci musí umožniť.

9.5 Riadne objednané a predávajúcim poskytnuté služby, ktoré boli súčasťou mylnej objednávky kupujúceho, nemožno vrátiť. Kupujúci je povinný ich uhradiť v plnom realizovanom rozsahu podľa objednávky aj v prípade, že tieto služby alebo ich výsledok nebude nikdy v budúcnosti využívať.

10 ZAPOŽIČANIE ZA ÚHRADU

10.1 Kupujúcemu, ktorý nemá pozastavené dodávky tovaru, resp. budúcemu kupujúcemu, možno poskytnúť službu zapožičania tovaru na predvedenie, otestovanie a prípadný vývoj vlastnej aplikácie. Žiadosť o zapožičanie tovaru musí byť písomná a musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba pôžičky nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri preberaní pôžičky kupujúci obdrží zápožičný protokol s aktuálnou cenou tovaru vrátane DPH, uvedenou dobou pôžičky a s ostatnými obvyklými náležitosťami zakladajúcimi riadny zmluvný vzťah. Kupujúci predložením riadnej požiadavky na pôžičku súčasne potvrdzuje, že bol oboznámený a akceptuje cenu prenájmu podľa aktuálne platného cenníka a dohodnutých podmienok požičania.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požičanie tovaru alebo skrátiť dobu pôžičky, pokiaľ by mal podozrenie, že predmet požičania môže byť používaný na komerčné účely, môže byť kupujúcim neprimerane používaný, čo by viedlo k jeho znehodnoteniu alebo by bolo s ním inak nevhodne zaobchádzané.

10.3 Kupujúci je povinný najneskôr v posledný deň zápožičnej doby vrátiť kompletný predmet pôžičky naspäť na sklad predávajúceho. Po korektnom vrátení tovaru bude zápožičný protokol uzatvorený s potvrdením kupujúcemu, že predmet pôžičky vrátil kompletný, nepoškodený a v stanovenom čase.

10.4 Pokiaľ predmet požičania obsahuje aj programové vybavenie nainštalované na hardvérových zariadeniach nedodaných predávajúcim, kupujúci zodpovedá za to, že tieto programy budú v okamihu vrátenia pôžičky riadne odinštalované a trvalo vymazané z príslušných zariadení vrátane všetkých prípadných verzií a licencií. Predávajúci si v záujme zabezpečenia autorských a licenčných práv vyhradzuje právo kontroly tohto postupu, čo mu kupujúci musí umožniť.

10.5 Kupujúci sa zaväzuje nakladať s predmetom pôžičky po celý čas zapožičania ako s cudzím majetkom, šetrne, len podľa špecifikácie výrobcu, resp. predávajúceho a na prezentačné alebo testovacie účely. Nie je oprávnený poskytovať za akýchkoľvek podmienok predmet pôžičky tretej strane bez súhlasu predávajúceho.

10.6 Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za predmet pôžičky a musí zabezpečiť také nakladanie s ním, aby zamedzil jeho prípadnej strate, poškodeniu alebo odcudzeniu.

10.7 Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného predmetu pôžičky budú kupujúcemu vyúčtované aj skutočné náklady za prípadnú opravu, použité náhradné diely, resp. kompletizáciu tovaru.

10.8 Ak predmet požičania obsahuje aj spotrebný materiál, kupujúci je povinný uhradiť nový spotrebný materiál v spotrebovanom, resp. adekvátnom množstve podľa platnej cenovej ponuky.

10.9 Za požičanie predmetu pôžičky je kupujúci povinný uhradiť prenájom v sadzbách podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Náklady spojené s balením a dopravou predmetu požičania od a ku kupujúcemu znáša kupujúci. Do 7 dní po riadnom vrátení predmetu pôžičky vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním doby prenájmu a s prípadnými ďalšími súvisiacimi nákladmi ako sú napr. náklady na dopravu, balenie, prípadnú opravu, použité náhradné diely, kompletizáciu a tiež cena spotrebného materiálu s bežnou dobou splatnosti 7 dní.

10.10 V prípade, že kupujúci nevrátil predmet požičania v dohodnutom čase alebo vráti len jeho časť, oprávňuje toto konanie predávajúceho k viere, že kupujúci nevrátil predmet požičania v záujme riadnej kúpy alebo neschopnosti vrátiť predmet pôžičky (napr. pre jeho odcudzenie, úplné znehodnotenie živelnou katastrofou a pod.). To oprávňuje predávajúceho k založeniu obchodného prípadu a k vystaveniu riadnej faktúry na celý objem pôžičky alebo nevrátenú časť. Predávajúci zašle neodkladne faktúru kupujúcemu, ktorý je povinný uhradiť celú fakturovanú cenu vrátane DPH v bežnej lehote splatnosti 7 dní. Tovar zostáva až do uhradenia celej fakturovanej čiastky vlastníctvom predávajúceho, ktorý je oprávnený realizovať výhradu vlastníctva k predmetu pôžičky. 

11 AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

11.1 Autorské a licenčné práva k softvérovým produktom dodávaným, resp. inštalovaným predávajúcim v rámci predmetu plnenia, či už ide o produkty vlastného vývoja alebo sprostredkovanie predaja produktov tretej strany, sa riadia zákonom č. 121/2000 Z. z. o autorských právach a nadväzujúcimi právnymi predpismi, prípadne medzinárodnými právnymi ujednaniami platnými aj pre Slovenskú republiku.

11.2 Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k softvérovým produktom, vrátane príručiek, návodov na obsluhu a údržbu a ďalšej dokumentácie dodávanej spolu so softvérovými produktmi, naďalej prislúchajú príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú záväzkovým vzťahom zmluvných strán dotknuté. Kupujúcemu vzniká len nevýhradné právo softvérové produkty používať.

11.3 Programy môžu byť chránené licenčnými právami (nie právami predaja) za podmienok licenčnej zmluvy, ktorú môžu ako osobitnú prílohu uzavrieť zmluvné strany, ak si to charakter obchodného prípadu alebo dodávaného softvérového produktu vyžaduje.

11.4 Softvérové produkty vlastného vývoja predávajúceho sú licencované a chránené registračnými číslami proti zneužitiu a nelegálnemu rozširovaniu a používaniu. Pri pokuse o kopírovanie alebo inštalovanie dodaného programu bez zakúpenia príslušných licenčných práv u predávajúceho softvérový produkt automaticky stratí funkčnosť. Kupujúci nemá právo na reklamáciou takto znefunkčneného produktu a vystavuje sa riziku trestného stíhania za porušenie príslušných ustanovení zákona o autorských právach.                 

11.5 Softvérové produkty tretej strany dodávané predávajúcim sú chránené systémom ochrany zvoleným výrobcov a podliehajú ustanoveniam autorských práv a licencií deklarovaných výrobcom.

11.6 Za dodržiavanie autorských práv a licenčných podmienok softvérových produktov tretej strany, ktoré nedodal predávajúci ale ich funkcionalita je v dodanom systéme využívaná (napr. operačný systém, databázové nástroje, ERP a pod.), zodpovedá v plnom rozsahu a vo vlastnej réžii kupujúci. To platí aj v prípade, že niektoré súčasti softvérového riešenia si kupujúci vyvinul vlastnými prostriedkami. Dodávateľ nezodpovedá za dodržiavanie autorských práv a licenčných podmienok k týmto softvérovým produktom a ani si nevyhradzuje právo, či povinnosť skúmať skutkový stav naplnenia zákonných požiadaviek u odberateľa.  

11.6 Kupujúci nemá právo odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom upravovať použité autorskoprávne, či iné označenia príslušných subjektov umiestnené alebo uložené na nosičoch softvérových produktov alebo ich akejkoľvek časti, či v dokumentácii dodávanej spolu so softvérovými produktmi.

11.7 Všetky chránené a registrované obchodné značky, logá a názvy produktov, či firiem a pod.  publikované predávajúcim v akejkoľvek sprievodnej dokumentácii, v návodoch na obsluhu a údržbu, na nosičoch softvérových produktov i na bežných marketingových materiáloch vrátane informácií uverejnených na internetovej stránke predávajúceho podliehajú ochrane domácimi aj zahraničnými ochrannými známkami. Aj ak sa v kontexte vyskytujú bez označenia ochrannou známkou, je zakázané akékoľvek ich ďalšie používanie bez prechádzajúceho súhlasu majiteľa.

12 OCHRANA SÚKROMIA A UCHOVÁVANIE DÁT

12.1 Pre účely registrácie a zjednodušenia procesov nákupu má predávajúci právo uchovávať informačné údaje o kupujúcom získané počas obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúce od kupujúceho samotného i od tretích osôb, a tiež údaje o priebehu obchodných prípadov. Informácie sa uchovávajú a používajú výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu.

12.2 Uchovávané údaje o kupujúcom sa používajú výhradne len pre potreby predávajúceho a nie sú v žiadnom prípade ani žiadnym spôsobom poskytované tretej strane. Niektoré údaje poskytnuté kupujúcim majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a nadväzujúcich predpisov a predávajúci vyhlasuje, že sa týmito ustanoveniami zákona riadi v plnej miere.

13 ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

13.1 Kupujúci je bezpodmienečne povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s realizáciou predmetu plnenia a súvisiacimi úkonmi od predávajúceho, a ktoré môžu byť považované s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo, za intelektuálne vlastníctvo predávajúceho a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

13.2 Za porušenie zásad zachovania mlčanlivosti a hrubý priestupok proti dobrým mravom sa pokladá aj konanie kupujúceho, ktorý by v osobnom záujme získania akýchkoľvek výhod zneužil, či postúpil tretej osobe know-how, cenové kalkulácie či iné informácie poskytnuté mu predávajúcim počas prípravy a realizácie obchodného vzťahu i počas celej životnosti používania predmetu plnenia.

13.3 Porušenie zásad mlčanlivosti kupujúcim oprávňuje predávajúceho okamžite ukončiť zmluvný či predzmluvný vzťah v akomkoľvek jeho štádiu, požadovať od porušiteľa primerané kroky vedúce k náprave spôsobenej škody a dobrých mravov, prípadne obrátiť sa na príslušné orgány v záujme ochrany vlastného majetku a dobrej povesti.

14 OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

14.1 Zmluvné strany nezodpovedajú, okrem prípadov uvádzaných v príslušnom zákone, za porušenie záväzkov spôsobené vyššou mocou, t. j. okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle od vôle účastníkov, ktoré nebolo možné ani s vynaložením všetkého možného úsilia odvrátiť, resp. sú objektívne neodvrátiteľnou náhodou.

14.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho predstavujú nepredvídateľné udalosti, ktoré predávajúci ani pri starostlivosti, ktorú možno na ňom vyžadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojnový konflikt, stávky, rôzne legislatívne opatrenia úradov, prírodná katastrofa, ďalej predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobne, ako aj udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie jeho zmluvných povinností.

14.3 Ak nastanú udalosti, ktoré nie je možné pri vstupe do zmluvného vzťahu predvídať, a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu,  počas ktorej táto prekážka trvala a tiež o primeranú dobu potrebnú k opätovnému zabezpečeniu normálnej činnosti.

14.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu jemu spôsobenú, ktorú zaviní preukázateľný porušením povinností pre neho vyplývajúcich z uzavretého záväzkového vzťahu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá mu vznikne najmä v dôsledku:

§  údržby predmetu plnenia inou osobou ako dodávateľom, či ním povereným subjektom,

§  nesprávneho alebo neadekvátneho používania predmetu plnenia,

§  používania predmetu plnenia v inom ako odporúčanom prostredí a režime,

§  nakladania kupujúceho s predmetom plnenia v rozpore s podmienkami uplatnenia reklamácie akosti uvedenými podrobne v ZaRP predávajúceho.

14.5 Zmluvné strany stanovujú, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinností predávajúceho, predstavuje sumu maximálne do výšky ceny predmetu plnenia bez DPH, ohľadne ktorého došlo ku škodovej udalosti, ak nie je dohodnutá iná výška.

14.6 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát kupujúceho, prípadná rekonštrukcia stratených alebo znehodnotených dát ide na vrub kupujúceho.

14.6 Kupujúci má právo relevantne uplatniť nárok na náhradu škody u predávajúceho len vtedy, ak po vzniku škodovej udalosti urobil všetky kroky smerujúce k minimalizácii výšky škody a pokiaľ o vzniku škodovej udalosti predávajúceho bezodkladne písomne vyrozumel a poskytol mu všetky vyžiadané dokumenty vzťahujúce sa k vzniku škodovej udalosti.

15 POUŽITEĽNÉ PRÁVO

15.1 Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

15.2 Ak nastane situácia, že niektoré ustanovenia týchto VOP  sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto v ostatných častiach ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť týchto VOP.

15.3 V prípade, že by vznikli spory medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú tieto riešené mimosúdnou cestou. Ak by aj napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho. 

16 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Kupujúci doručením objednávky, prevzatím predmetu plnenia od predávajúceho, prípadne potvrdením iného sprievodného dokumentu prijíma a bezvýhradne súhlasí s týmito VOP  a ZaRP predávajúceho.

16.2 Predávajúci si vyhradzuje zmeniť tieto VOP kedykoľvek podľa svojho zváženia, obchodnej politiky a platnej legislatívy. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením VOP na svojej internetovej stránke www.printel.sk s uvedením dátumu účinnosti vopred.

16.3 Tieto VOP sú predmetom autorskoprávnej  ochrany podľa platných právnych predpisov a nesmú byť uverejnené, kopírované ani nikomu poskytnuté bez súhlasu predávajúceho.

16.4 Ak kupujúci nesúhlasí s novými VOP, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená. 

16.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu osobou k tomuto oprávnenou za predávajúceho. Pri ich zverejnení na internetovej stránke predávajúceho nadobúdajú účinnosť druhým dňom po zverejnení. Novšie podmienky rušia podmienky vydané skôr, právne vzťahy založené na základe podmienok sa posudzujú vždy podľa podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

16.6 Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 1. 2014.